ΤΡΙΚΑΛΑ | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων με ανοικτή διαδικασία για την «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων» αφορά στην αναµόρφωση της Κεντρικής πλατείας της πόλης των Τρικάλων καθώς και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται σε απόσταση µόλις 80 µέτρων από την κεντρική πλατεία, παράλληλα στον ποταµό Ληθαίο. Με τις παρεµβάσεις που θα προκριθούν επιδιώκεται η αναµόρφωση των δύο αυτών πλατειών, στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων , έτσι ώστε να δοθεί στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης ένας αισθητικά και περιβαλλοντικά αναβαθµισµένος ελεύθερος δηµόσιος χώρος κίνησης, συνάθροισης και ανάπαυσης.

Θεωρείται αξιόλογο τεχνικό έργο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 και ειδικότερα παρ. 3α2, της µε αρ. πρωτ. οικ. 26804/18-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. Πληροί όλα τα σύµφωνα µε την ως άνω Απόφαση κριτήρια, δεδοµένου ότι πρόκειται για διαµόρφωση-ανάπλαση σηµαντικού ελεύθερου δηµόσιου χώρου για την πόλη των Τρικάλων. Για τους λόγους αυτούς, ενδείκνυται η ανάθεση του παραπάνω έργου µέσω διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισµού.

Ο ∆ιαγωνισµός χαρακτηρίζεται ως µιας κατηγορίας ανοικτός διαγωνισµός προσχεδίων ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της µε αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει την αρχιτεκτονική µελέτη και είναι στη κρίση του διαγωνιζόµενου να συνεργαστεί και µε άλλες ειδικότητες.

Η προεκτιµώµενη αµοιβή εκπόνησης της αρχιτεκτονικής µελέτης ανέρχεται, σύµφωνα µε το τεύχος δεδοµένων και στοιχείων (εδώ) που συνοδεύει την συγκεκριµένη προκήρυξη, στο ποσόν των 37.600,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Α’ βραβείου και µε στρογγυλοποίηση), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ενώ θα δοθούν τρία (3) βραβεία συνολικής αξίας 7.185,00 € (µε στρογγυλοποίηση) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Φορέας χρηµατοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού είναι ο ∆ήµος Τρικκαίων µε εγκεκριµένο προϋπολογισµό για το 2018 ποσού 42.000,00 € που βρίσκεται στον κωδικό 30-7413.1007.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο σκοπός του διαγωνισµού είναι η εξεύρεση της βέλτιστης πρότασης-λύσης, από λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη, προκειµένου να αξιοποιηθεί και να αναβαθµιστεί η περιοχή που περιλαµβάνει τις δύο πλατείες, Ηρώων Πολυτεχνείου (Κεντρική Πλατεία) και Εθνικής Αντίστασης, που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Οι δυο υπαίθριοι χώροι χαρακτηρίζονται ως πλατείες σύµφωνα µε την Αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλεως, ΦΕΚ 539/∆/ 11-10-1990.

Οι δυο πλατείες µαζί µε την Πλατεία Ρήγα Φεραίου που βρίσκεται στην απέναντι όχθη, αποτελούν τρεις πόλους γύρω και σε επαφή µε την ευρύτερη περιοχή πράσινου που δηµιουργεί ο Ληθαίος ποταµός στο κεντρικότερο σηµείο της πόλης, όπως φαίνεται και στον ακόλουθο χάρτη. Η πλατεία Ρήγα Φεραίου έχει αναπλαστεί ενώ οι δυο άλλες ποτέ δεν είχαν ουσιαστική ανάπλαση από την δηµιουργία τους. Πολλές σκέψεις και µελέτες εκπονηθήκαν δεκαετίες τώρα χωρίς καµία να έχει εφαρµοστεί.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κατόπιν των παραπάνω, ο σκοπός του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού προσχεδίων είναι η
διαµόρφωση ενός λειτουργικού δηµόσιου χώρου που να αναδεικνύει τα στοιχεία που συνυπάρχουν (αστικό και φυσικό τοπίο), να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, να διατηρεί παράλληλα και να προβάλει τη συλλογική µνήµη, καθώς και να εµπλουτίζει και να προστατεύει το υφιστάµενο πράσινο.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και η επιλογή της πληρέστερης θα γίνει µε βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της επιστήµης και τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού προκειµένου να διασφαλιστεί ένα υψηλής ποιότητας συνολικό αποτέλεσµα, το οποίο θα συµβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής µε πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάπλαση των πλατειών (Ηρώων Πολυτεχνείου και Εθνικής Αντίστασης) που βρίσκονται στην καρδιά του κοινωνικού, πολιτιστικού και εµπορικού κέντρου της πόλης, σε άµεση σχέση µε τον ποταµό Ληθαίο, το ιστορικό εµπορικό κέντρο και τους βασικούς άξονες κυκλοφορίας.

Η πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου (Κεντρική πλατεία) αποτελεί το σηµείο διασταύρωσης δυο βασικών αξόνων της πόλης, του άξονα Ασκληπιού-Κονδύλη και του άξονα Στ. Σαράφη- Β. Τσιτσάνη. Συνδέεται χωροταξικά και λειτουργικά α) µε το πεζοδροµηµένο ιστορικό εµπορικό κέντρο των Τρικάλων «παλιά µανάβικα», που αποτελεί παραδοσιακή γειτονιά-συνέχεια της παραδοσιακής συνοικίας Βαρουσίου, β) µε τον υπό διαµόρφωση χώρο της κεντρικής & λαϊκής αγοράς και γ) µε τον ποταµό Ληθαίο που διασχίζει την πόλη. Αξονικά αυτής, συναντάµε την χυτοσιδερένια κεντρική γέφυρα (διατηρητέο µνηµείο), ενώ το κέντρο της κοσµούν ο ανδριάντας του Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη, µια µικρή λίµνη και µια χαρακτηριστική πανύψηλη σεκοϊα (το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης). Καλύπτει επιφάνεια περίπου 5 στρεµµάτων και αποτελεί πολυσύχναστο τόπο κίνησης και συνάντησης των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης λόγω
της κεντροβαρικού χαρακτήρα θέσης της.

Όσον αφορά την πλατεία Εθνικής Αντίστασης, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80µ από την κεντρική πλατεία και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από την άµεση σχέση της µε τον ποταµό Ληθαίο. Χωροθετείται σε ένα ιδιαίτερα κοµβικό σηµείο και περιβάλλεται από λειτουργίες εµπορικής και διοικητικής φύσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την πεζογέφυρα που συνδέει δυο «βασικές αγορές»της πόλης, προσδίδει στην πλατεία ιδιαίτερη κινητικότητα. Καλύπτει επιφάνεια περίπου 4 στρεµµάτων µαζί µε το παρακείµενο πεζοδρόµιο που φτάνουν έως την κεντρική γέφυρα.

Οι δύο πλατείες διατήρησαν, σε όλη την ιστορία της εξέλιξής τους , τον χαρακτήρα τους ως τοπόσηµο και σηµείο αναφοράς.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να αναζητήσουν ιδέες οι οποίες θα δίνουν στον υπό επανασχεδιασµό δηµόσιο χώρο σύγχρονες αισθητικές και λειτουργικές προτάσεις- λύσεις, τεκµηριωµένες µε σαφήνεια και λεπτοµέρεια . Η κάθε πρόταση θα πρέπει να παρουσιάζει µε σαφήνεια και τεκµηρίωση την επιλογή των υλικών, καθιστικών, αστικών αντικειµένων, φωτιστικών και φυτεύσεων καθώς και κάθε άλλων στοιχείων που την συνθέτουν.

30

29

27

26

24

23

15

Αναλυτικότερα πρέπει:
1. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη σηµαντικότητα της θέσης της περιοχής παρέµβασης από χωροταξική και λειτουργική άποψη.

2. Να µελετηθούν οι δυο πλατείες σαν χώροι κίνησης και περιπάτου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, αποτελώντας ταυτόχρονα και χώρο πύκνωσης-συγκέντρωσης, σαν σηµείο αναφοράς και συνάντησης. Οι πλατείες θα πρέπει να έχουν καθιστικούς χώρους για τους καθηµερινούς επισκέπτες, που θα πρέπει να καλύπτουν ποσοτικά και ποιοτικά τις ανάγκες της. Επίσης να υπάρχει ένας ικανοποιητικός χώρος συνάθροισης κοινού στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου για τις εκδηλώσεις  συγκεντρώσεις που γίνονται εκεί.

3. Να ληφθεί υπόψη, ο σηµαντικός χαρακτήρας της περιοχής παρέµβασης που αποτελούσε και αποτελεί ένα κεντροβαρικό σηµείο της πόλης. Στην Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου υπάρχει η γειτνίαση µε την Λαϊκή Αγορά, τρία περίπτερα , τις δηµοτικές τουαλέτες και κτίριο ενηµέρωσης των επισκεπτών. Στην Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως υπάρχουν τρία περίπτερα , ένα κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σηµειώνεται δε η γειτνίαση µε το κτίριο της Παλιάς Νοµαρχίας.

4. Να ληφθούν υπόψη οι σηµαντικού φόρτου κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής παρέµβασης, καθώς και οι στάσεις των αστικών λεωφορείων στα πεζοδρόµια εκατέρωθεν της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και οι θέσεις ταξί που βρίσκονται κατά µήκος αυτής.

5. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για το σεβασµό της αναλογίας του πρασίνου στις υπό ανάπλαση πλατείες, χωρίς να υπάρχει περιορισµός για νέες δεντροφυτεύεις . Τα υφιστάµενα ψηλά δέντρα θα πρέπει να διατηρηθούν, µε αντίστοιχο χώρο για την ανάπτυξη και προστασία του ριζικού τους συστήµατος.

6. Επιδιώκεται η καλύτερη σύνδεση µε τις παραποτάµιες όχθες του Ληθαίου ποταµού και ειδικότερα από την πλατεία Εθνικής Αντίστασης ως υπαίθριος χώρος που βρίσκεται σε επαφή µε το ποτάµι.

7. Να αποδοθεί ο απαιτούµενος σεβασµός και το ενδιαφέρον στην ιστορία και τις µνήµες που συνοδεύουν τον χώρο ( όπως τα αγάλµατα, κεντρική λίµνη, η σεκοϊα), παλιές ζαρντινιέρες και άλλα στοιχεία αστικού εξοπλισµού θα πρέπει να ενταχθούν στο νέο σχεδιασµό των πλατειών.

8. Τα υλικά της επέµβασης να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, φυσικά, ψυχρά, µε θερµικές συµπεριφορές ιδανικές για την πόλη των Τρικάλων, διατηρώντας την θερµοκρασία σε χαµηλότερα επίπεδα (ανοιχτόχρωµα και φωτοανακλαστικά).

9. Να χρησιµοποιηθούν σύγχρονες προσεγγίσεις βιοκλιµατικού σχεδιασµού, που εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης και δροσισµού, αλλά που δεν επιφέρουν ανεπιθύµητες συνθήκες όπως θάµβωσης που προκαλείται από αντανακλάσεις των υλικών κ.α.

10. Να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα τόσο στην ηµερήσια όσο και στην νυκτερινή εικόνα της πλατείας µέσω του φωτισµού της.

11. Να ληφθεί υπόψη η ύπαρξη γλυπτών του ∆ηµήτρη Κατσικογιάννη που έχουν σχέση µε την Εθνική Αντίσταση, για την πιθανή τοποθέτησή τους σε διαµορφωµένο χώρο που θα προβλεφθεί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης , έτσι ώστε να αποδοθεί εντονότερα ο χαρακτήρας – ονοµασία της πλατείας αυτής.

Παρατήρηση : Ειδικότερα για την Κεντρική Πλατεία είναι επιθυµητό να µην υπάρξουν κατασκευές που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά από παρακείµενες επιχειρήσεις. Κάτι όµως που δεν είναι αποτρεπτικό να συµβεί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

13

09

08

07

06

03

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στο ∆ιαγωνισµό θα απονεµηθούν τα παρακάτω χρηµατικά βραβεία:
το συνολικό χρηµατικό ποσό των βραβείων καθορίζεται ίσο µε το 20% του κατώτατου ορίου (60%) της συνολικής προεκτιµώµενης αµοιβής εκπόνησης µελέτης σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών Αριθµ. ∆ΝΣγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 2519/Β’/20-07-2017) και σύµφωνα και µε το αρθ. 9.6 της παρούσης ορίζεται στο ποσό των 7.185,00 € µε ΦΠΑ και κατανέµεται ως εξής: 

Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ 45%: 2.605,17 + ΦΠΑ 625,24 =  3.235,00€

Β’ ΒΡΑΒΕΙΟ 33%: 1.910,45 + ΦΠΑ 458,51 = 2.370,00€

Γ’ ΒΡΑΒΕΙΟ 22%: 1.273,37 + ΦΠΑ 305,61 = 1.580,00€

Επιπλέον των παραπάνω, η ∆ιοργανώτρια Αρχή µπορεί µετά από υπόδειξη της Κριτικής Επιτροπής και χωρίς αυτή να είναι δεσµευτική, να εξαγοράσει επιπλέον αριθµό µελετών και µέχρι τρεις, αντί του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500 €) χωρίς ΦΠΑ εκάστη.

Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα αν διαπιστώσει ανεπάρκεια των προτάσεων και ύστερα από αιτιολόγηση, να µην απονείµει το πρώτο ή άλλα βραβεία.

Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει άγονο το ∆ιαγωνισµό εφ’ όσον διαπιστώσει επίπεδο προτάσεων µη ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις του. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να προτείνει αποζηµιώσεις σε αριθµό µελετών ίσο µε τα προβλεπόµενα βραβεία, µε ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό του τρίτου βραβείου δηλαδή τα 1.580 €. Η πρόταση αυτή δεν είναι δεσµευτική για τη ∆ιοργανώτρια Αρχή.

Σε περίπτωση µαταίωσης της κρίσης µε υπαιτιότητα της ∆ιοργανώτριας Αρχής το συνολικό ποσό των βραβείων θα µοιραστεί στους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό, ενώ οι σχετικές µελέτες θα επιστραφούν στους διαγωνιζόµενους.

Η καταβολή των βραβείων και εξαγορών προϋποθέτει την παράδοση στη ∆ιοργανώτρια Αρχή όλων των σχεδίων και αρχείων της µελέτης σε έντυπη και ψηφιακή µορφή.

Για την καταβολή των βραβείων και εξαγορών, οι Μελετητές οφείλουν να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά έγγραφα του άρθρου 80 του Ν.4412/2016. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι πενταµελής.
Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής µε τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:
-Ένας (1) κριτής εκ προσωπικοτήτων ο οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου της κριτικής
επιτροπής.
-Ένας (1) κριτής Αρχιτέκτονας από το ∆ήµο Τρικκαίων (∆ιοργανώτρια Αρχή).
-Τρείς (3) κριτές Αρχιτέκτονες υποδεικνυόµενους από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του
άρθρου 12 της µε αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης ΥΠΕΚΑ. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί µε κλήρωση από τον κατάλογο της κατηγορίας µελέτης.

Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί έπειτα από απόφαση της ∆ιοργανώτριας Αρχής, η οποία θα ορίζει και το γραµµατέα της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 20 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των µελετών.

Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν µπορούν να συµµετάσχουν στο Γραφείο µελετών στο οποίο θα ανατεθεί η ολοκλήρωση της µελέτης. Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής αµείβονται για τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή. Οι αµοιβές τους ορίζονται σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.4354/2015(Α’/176). Οι δαπάνες καλύπτονται από πόρους του ∆ήµου Τρικκαίων.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόµο οριζόµενη άδεια άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα µηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν.4412/16 και το άρθρο 3 της µε αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-6- 2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών µε απονοµή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011).

Η εγγραφή στο µητρώο µελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου που ορίζεται στα άρθρα 39 και 40 του Ν. 3316/05, τα οποία διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την έκδοση του
Προεδρικού ∆ιατάγµατος του άρθρου 83 του Ν. 4412/2016, καθώς και στα Μητρώα (ΜΗΤΕ) του άρθρου 118 του Ν. 4472/2017, δεν αποτελεί προαπαιτούµενο για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό.

Οι συµµετέχοντες µπορούν προαιρετικά να συνεργασθούν και µε άλλες ειδικότητες, χωρίς υποχρέωση της ∆ιοργανώτριας Αρχής για καταβολή επιπλέον αµοιβής πέραν των
προβλεπόµενων βραβείων και χωρίς υποχρέωση ανάθεσης της µελέτης.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει µόνο µε µία (1) συµµετοχή.

Τα αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής κάθε διαγωνιζοµένου υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της παρούσας, και είναι τα εξής:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος
β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον επαγγελµατικό φορέα της χώρας εγκατάστασης του.
γ) Υπεύθυνη δήλωση κάθε συµµετέχοντα ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού του σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

Αποκλείονται ως ∆ιαγωνιζόµενοι (ως ∆ιαγωνιζόµενοι νοούνται η οµάδα µελέτης και οι
δηλωνόµενοι ως συνεργάτες αυτής )
-Τα πρόσωπα που έχουν συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην προπαρασκευή και στη σύνταξη του προγράµµατος του ∆ιαγωνισµού.
-Τα µέλη της Κριτικής Επιτροπής
-Τα πρόσωπα που συνδέονται µε τα ανωτέρω πρόσωπα άµεσα επαγγελµατικά ή έχουν µε αυτά συγγένεια πρώτου έως δεύτερου βαθµού
-Το προσωπικό της ∆ιοργανώτριας Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν σήµερα και έως τη λήξη του ∆ιαγωνισµού.
Η µη προσκόµιση των αποδεικτικών δικαιώµατος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζοµένου αποτελεί λόγο αποκλεισµού.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η ∆ιοργανώτρια Αρχή αναλαµβάνει την υποχρέωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, να αναθέσει στην οµάδα µελέτης που θα πάρει το 1ο Βραβείο την εκπόνηση της µελέτης, εφόσον αποφασίσει να εκτελέσει µέρος ή το σύνολο του έργου. Σε περίπτωση κωλύµατος και κατά την κρίση της ∆ιοργανώτριας Αρχής την ανάθεση µπορεί να αναλάβει άλλος φορέας, στον οποίο η ∆ιοργανώτρια Αρχή θα εξασφαλίσει τη σχετική χρηµατοδότηση.

Επίσης, η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον το κρίνει σκόπιµο σε περίπτωση µη απονοµής του 1ου βραβείου, να αναθέσει τη µελέτη του έργου στον κατά την αξιολόγηση πρώτο διακριθέντα.

Οι ανάδοχοι µελετητές οφείλουν εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναµικότητας
µελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία να συνεργασθούν για την ανάληψη της µελέτης µε άλλο µελετητή ήµελετητικό
γραφείο ώστε να καλύπτεται η απαιτούµενη δυναµικότητα. Ο συνεργαζόµενος µελετητής υποδεικνύεται από τους βραβευθέντες µελετητές και εγκρίνεται από τη διοργανώτρια αρχή.

Κατά την υπογραφή της σύµβασης η διοργανώτρια ή η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα διατύπωσης συµπληρωµατικών κατευθύνσεων, εφόσον αυτές δεν απολήγουν σε βασική αλλαγή της κεντρικής ιδέας της λύσης που βραβεύθηκε.

Η υποχρέωση ανάθεσης της µελέτης στο βραβευθέντα µελετητή διατηρείται για τη διοργανώτρια αρχή µέχρι τέσσερα (4) έτη και εφόσον δεν έχουν µεταβληθεί τα πραγµατικά δεδοµένα που είχαν ληφθεί υπόψη στην προκήρυξη του διαγωνισµού.

Η αµοιβή της µελέτης που θα ανατεθεί καθορίζεται σε ποσοστό 60% της προεκτιµώµενης,
σύµφωνα και µε το Τεύχος ∆εδοµένων και Στοιχείων που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της προκήρυξης. Από την αµοιβή της πλήρους µελέτης θα αφαιρεθεί το ποσόν του βραβείου. (Αξία Σύµβασης µελέτης: 37.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) | αναλυτικά εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο εκπρόσωπος της οµάδας διαγωνιζοµένων έχει την δυνατότητα να εγγραφεί σε κατάλογο που τηρεί η αρµόδια υπηρεσία της ∆ιοργανώτριας Αρχής , µε αίτηση η οποία θα αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου (διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου και τηλεοµοιοτυπίας και ηλεκτρονική δ/νση), προκειµένου να ενηµερώνεται από τη ∆ιοργανώτρια Αρχή για τις απαντήσεις των υποβληθέντων ερωτηµάτων και για κάθε διευκρίνιση επί του ∆ιαγωνισµού. Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο συµµετοχής θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της ∆ιοργανώτριας Αρχής (βλ. Άρθρο 1 της παρούσας) ή θα σταλεί ταχυδροµικά ή µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η µη εγγραφή των ενδιαφεροµένων στον παραπάνω κατάλογο δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού από
το διαγωνισµό. 

Η παρούσα προκήρυξη µε τα προσαρτήµατά της και το Τεύχος ∆εδοµένων και στοιχείων που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της, όπως και τα παρεχόµενα στοιχεία και σχετικές µελέτες, [Τοπογραφικό διάγραµµα , Φωτογραφίες κ.α.], θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας Αρχής http://www.trikalacity.gr και θα παρέχονται ηλεκτρονικά.

Η ∆ιοργανώτρια Αρχή µπορεί να επικοινωνεί µε τους εκπροσώπους των διαγωνιζόµενων
ταχυδροµικά, µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µε ευθύνη του εκπροσώπου ως προς την παραλαβή των µηνυµάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ
Ως ηµεροµηνία έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξής του σύµφωνα µε τα άρθρα 112 και 121 του Ν. 4412/2016. Η αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισµού µε τα χορηγούµενα στοιχεία και την αίτηση εγγραφής θα είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα της ∆ιοργανώτριας Αρχής http://www.trikalacity.gr

Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης των προσχεδίων-µελετών ορίζεται σε 60 ηµέρες από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης. Η ηµεροµηνία λήξης του διαγωνισµού και υποβολής των µελετών ορίζεται η 14-5-2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 µ.µ.

Η υποβολή των προσχεδίων θα γίνει στα γραφεία της ∆ιοργανώτριας Αρχής (Βλ. Άρθρο 1 της παρούσας), στις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, πριν την ηµεροµηνία και ώρα λήξης του διαγωνισµού. Μετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής καµία πρόταση δεν γίνεται δεκτή. Tα προσχέδια µπορούν να υποβληθούν µε το ταχυδροµείο ή µέσω ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών µε ευθύνη του διαγωνιζόµενου για την έγκαιρη παράδοση και υποβολή τους και µε την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η ανωνυµία των συµµετεχόντων. ∆ιευκρινίζεται ότι για τους συµµετέχοντες που θα αποστείλουν τα προσχέδια τους ταχυδροµικά ή µέσω ιδιωτικής εταιρείας µεταφορών, θα πρέπει να κατατεθούν εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο της αρµόδιας υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό.

Σε όλα τα προσχέδια θα δίνεται αριθµός πρωτοκόλλου και θα δίνεται απόδειξη που θα αναγράφει τον χαρακτηριστικό κωδικό επιλογής του συµµετέχοντα ο οποίος αποτελείται από δέκα (10) ψηφία ύψους 1 εκ. εκ των οποίων τα οκτώ (8) είναι αριθµητικά και τα δύο (2) του λατινικού αλφαβήτου και την ηµεροµηνία παραλαβής της. Οι εγγεγραµµένοι εκπρόσωποι µπορούν να υποβάλλουν µε την αίτησή τους στη ∆ιοργανώτρια Αρχή, τυχόν ερωτήµατα για το διαγωνισµό µέσα στο πρώτο τέταρτο της προθεσµίας παράδοσης των προσχεδίων µελετών, σύµφωνα µε το άρθο άρθρο 9 της υπ’ αρ. πρωτ. οικ.26804/16-6-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ(νυν ΥΠΕΝ), δηλαδή µέχρι τις 23-3-2018 ηµέρα Παρασκευή.

Ο ∆ήµος Τρικκαίων είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει εγγράφως (µέσω ταχυδροµείου,
τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) όλους τους εγγεγραµµένους εκπροσώπους για τα ερωτήµατα που θα υποβληθούν και τις απαντήσεις που δίνονται σε αυτά, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας. Τα υποβληθέντα ερωτήµατα και οι απαντήσεις θα αποσταλούν για ενηµέρωση και στην ιστοσελίδα, όπου αναρτάται και η Προκήρυξη.

Σε περίπτωση καθυστέρησης των απαντήσεων, η προθεσµία παράδοσης θα µετατεθεί κατά χρονικό διάστηµα όσο και η καθυστέρηση, µε άµεση ενηµέρωση των εγγεγραµµένων εκπροσώπων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος θα υποβάλει έκθεση περιγραφής της συνολικής πρότασής του υπό την µορφή τεύχους (DIN A4), που δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις 20 σελίδες, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν επεξηγηµατικών σκαριφηµάτων. Η Έκθεση θα παραδοθεί σε πέντε (5) αντίτυπα και θα περιλαµβάνει τα εξής Στοιχεία Περιγραφής Συνολικής Πρότασης

 1. Ανάλυση των συνθετικών αρχών, καθώς και των λειτουργικών, αισθητικών, περιβαλλοντικών, οικονοµικών κριτηρίων βάσει των οποίων συντάχθηκε η πρόταση.
 2. Περιγραφή και τεκµηρίωση των σχεδιαστικών, κατασκευαστικών και µορφολογικών επιλογών της πρότασης.
 3. Εκτίµηση του συνολικού κόστους του προτεινόµενου έργου και τεκµηρίωση προτάσεων εξοικονόµησης αναφορικά µε το κόστος υλοποίησης των προτεινόµενων διαµορφώσεων και κατασκευών.
 4.  Σµικρύνσεις σε DIN Α3 των πινακίδων της 13.2 (δεν συµπεριλαµβάνονται στο τεύχος των 20 σελίδων)

Ο Μελετητής είναι ελεύθερος να συµπληρώσει κατά την κρίση του την Έκθεση και να περιλάβει στοιχεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων, σκίτσα, διαγράµµατα ή σκαριφήµατα, καθώς και ότι άλλο κρίνει πρόσφορο για την καλύτερη κατανόηση των προτάσεών του µέσα στον περιορισµό των 20 σελίδων.

ΣΧΕΔΙΑ
Κάθε διαγωνιζόµενος θα υποβάλει τα ακόλουθα σχέδια της συνολικής πρότασης σε (4) τέσσερις πινακίδες ∆ιάστασης Α1 η κάθε µία. Η σύνθεση και παρουσίαση των πινακίδων της πρότασης είναι ελεύθερη. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν:

Πινακίδα 1. Γενική οριζοντιογραφία/τοπογραφικό της περιοχής µελέτης (όπως αυτό δίνεται), σε κλίµακα 1:500, µε αποτυπωµένη την συνολική πρόταση του µελετητή. Θα περιλαµβάνεται επίσης ένα γενικό φωτορεαλιστικό.

Πινακίδα 2. Οριζοντιογραφία /τοπογραφικό της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και τουλάχιστον µια σχηµατική οψοτοµή της σε κλίµακας 1:200 σε σχέση µε το ποτάµι. Θα περιλαµβάνεται επίσης ένα φωτορεαλιστικό της πρότασης της πλατείας.

Πινακίδα 3. Οριζοντιογραφία/τοπογραφικό της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης και τουλάχιστον µια οψοτοµή της σε κλίµακας 1:200 σε σχέση µε το ποτάµι. Θα περιλαµβάνεται επίσης ένα φωτορεαλιστικό της πρότασης της πλατείας.

Πινακίδα 4. Οικοδοµικές λεπτοµέρειες και κατασκευαστικά σχέδια σε κλίµακες 1:25 και 1:50 καθώς και φωτορεαλιστικές απεικονίσεις των τµηµάτων της πλατείας, και άλλων πιθανών κατασκευών στην περιοχή µελέτης, κατά την κρίση του µελετητή.

Παρατήρηση: Κρίνεται απαραίτητη η ενσωµάτωση επεξηγηµατικών υποµνηµάτων στις πινακίδες σε ότι αφορά την χρήση των υλικών, αστικών αντικειµένων και φωτιστικών, την επισήµανση των σηµείων ενδιαφέροντος, την φύτευση κλπ κατά την κρίση του µελετητή.

Επισηµαίνεται ότι δεν θα υποβληθεί µακέτα.

Ψηφιακό αρχείο
Θα παραδοθεί CD-ROM που θα περιλαµβάνει:
1. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των προτύπων σχεδίων DWG ή συµβατά µε Autocad (µε ανώτερη έκδοση Autocad 2008)
2. Τις τέσσερις πινακίδες σε τέσσερα ξεχωριστά αρχεία pdf.
3. Την Έκθεση περιγραφής της Συνολικής Πρότασης σε αρχείο pdf.

Επισηµάνσεις
• Οι µελέτες που θα υποβληθούν στο ∆ιαγωνισµό θα χρησιµοποιούν το µετρικό σύστηµα µέτρησης.
• Επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού είναι η Ελληνική.
• Όλα τα στοιχεία (σχέδια, τεύχη, CD-ROM, κ.λ.π.) των µελετών που θα υποβληθούν, θα είναι στην Ελληνική γλώσσα.
Κάθε στοιχείο που δε θα είναι στην Ελληνική γλώσσα δεν θα ληφθεί υπόψη από την Κριτική Επιτροπή.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ & ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: εδώ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΒΟΛΗ
Το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού, αφού επικυρωθεί, θα αναρτηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Τρικκαίων, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα κοινοποιηθεί στους εκπροσώπους των συµµετεχόντων.Αποστέλλεται επίσης για δηµοσίευση στο ενηµερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε και για ενηµέρωση στην ιστοσελίδα του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ.

Η ∆ιοργανώτρια Αρχή εκτός από την ανάρτηση των µελετών που διακρίθηκαν στην ιστοσελίδα της, θα οργανώσει έκθεση µε τις υποβληθείσες Μελέτες. Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί σε ειδική αίθουσα που θα ορίζεται στην ανακοίνωση δηµοσιοποίησης του αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού µε είσοδο ελεύθερη στο κοινό.
Στις βραβευµένες µελέτες θα σηµειώνονται και τα ονόµατα των µελετητών που τις εκπόνησαν. Επίσης θα σηµειώνονται τα ονόµατα όσων µελετητών επιθυµούν να άρουν την ανωνυµία τους µε σχετική τους δήλωση σε φάκελο µε ένδειξη «αποδοχή αποσφράγισης», άρθρο 15 της παρούσης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Ανάρτηση αναλυτικής προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ανάρτηση τευχών στην ιστοσελίδα του Δήµου Τρικκαίων | 13-3-2018
 • ∆ηµοσίευση περιληπτικής διακήρυξης σε εφηµερίδες, ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ | 13-3-2018
 • Προθεσµία υποβολής ερωτηµάτων από διαγωνιζόµενους | 28-3-2018
 • Απαντήσεις-διευκρινήσεις | 10-4-2018
 • Λήξη προθεσµίας υποβολής παραδοτέων | 14-5-2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού, ανατίθεται στον πρώτο διακριθέντα η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής µελέτης. Η αρχιτεκτονική µελέτη που θα παραδοθεί, σύµφωνα και µε τα ζητούµενα της προκήρυξης, θα δίνει σαφείς αρχιτεκτονικές λύσεις τόσο για τον φωτισµό, όσο και για τις φυτεύσεις και το πράσινο. Στην συνέχεια οι µελέτες ηλεκτροµηχανολογικών, φωτισµού και πρασίνου θα ανατεθούν µε άλλη προκήρυξη ή θα εκπονηθούν από τις υπηρεσίες του ∆ήµου Τρικκαίων. Όλες οι µελέτες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές
εκπονήσεως µελετών.

Η οριστική µελέτη που θα παραδοθεί θα πρέπει να τύχει αδειοδοτήσεων, από τις αρµόδιες αρχές (Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, αρµόδιες Εφορίες κλπ.) µε µέριµνα του Αναδόχου µελετητή σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆/νση της διοργανώτριας αρχής.

Τα τεύχη δηµοπράτησης θα συνταχθούν κατόπιν των παραπάνω εγκρίσεων-αδειοδοτήσεων, λαµβάνοντας υπόψη τις όποιες αλλαγές απαιτηθούν. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Μελέτες | Τον Νοέµβρη του 2017 συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο η µελέτη µε τίτλο «Ολοκληρωµένη παρέµβαση ανάπλασης στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων µε την αναβάθµιση της περιοχής της υπαίθριας λαϊκής αγοράς» Π/Υ 449.990€.
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις | ∆ιατίθεται το τοπογραφικό διάγραµµα της περιοχής µε υψόµετρα που αποτελεί αντικείµενο διαγωνισµού σε ηλεκτρονική µορφή AutoCAD 2008 (dwg)
 • Φωτογραφικό υλικό | ∆ιατίθεται φωτογραφικό υλικό των πλατειών σε ψηφιακή µορφή
 • Ποσοτικά στοιχεία | Τα εκτιµώµενα ποσοτικά στοιχεία φυσικού αντικειµένου που απαιτούνται για την εκπόνηση της υπό ανάθεσης σύµβασης της µελέτης παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. Ο ανάδοχος θα πληρωθεί για την µελέτη των αρχιτεκτονικών της πλατείας που θα µελετήσει σε εµβαδόν περίπου 9,000 µ2. Θα εκπονηθεί Προµελέτη και Οριστική µελέτη µε τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Οι µελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο είναι οι εξής:
-Προµελέτη Αρχιτεκτονικής ∆ιαµόρφωσης πλατείας και ελεύθερου χώρου
-Οριστική µελέτη Αρχιτεκτονικής ∆ιαµόρφωσης πλατείας και ελεύθερου χώρου
-Τεύχη δηµοπράτησης

INFO

 

Γενικές Πληροφορίες εδώ

Η αρµόδια Υπηρεσία η οποία θα διεξάγει τον διαγωνισµό είναι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραµµατισµού του ∆ήµου Τρικκαίων.
Διεύθυνση: Απ.Ιακωβάκη 5, ΤΚ 42132, Τρίκαλα 2ος όροφος
Τηλ: 24310-6340 & 24310-63229
Πληροφορίες: Κ.∆ερµάνη, Ε.Γιαννούλα
Fax: 24310-63238
Email: kdermani@trikalacity.gr, egiannoula@trikalacity.gr

H κατάθεση των προσχεδίων των διαγωνιζοµένων θα γίνει στο πρωτόκολλο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Προγραµµατισµού του ∆ήµου Τρικκαίων.
Διεύθυνση: Απ. Ιακωβάκη 5, ΤΚ 42132, Τρίκαλα 2ος όροφος
Τηλ: 24310-63227
Πληροφορίες: Α.Αλεξίου
Fax: 24310-63238
Email: prot_texn@trikalacity.gr

Πληροφορίες και διευκρινήσεις θα παρέχονται:

τηλεφωνικά2431063240 κα ∆ερµανη Κανελλιά και 24310-63229 κα Γιαννούλα Ευαγγελία 

µέσω email | kdermani@trikalacity.gr, egiannoula@trikalacity.gr

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s