ΕΛΠΙΝΑ ΠΙΣΤΡΙΚΑ

ELPINAΗ Ελπίνα Πιστρίκα είναι αρχιτέκτονας μηχανικός (ΕΜΠ), με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου (Master of design, Edinburgh College of Art) και διδακτορικό δίπλωμα στη Μαστορική της πέτρας (ΑΠΘ). Παράλληλα τα τελευταία δέκα χρόνια εργάζεται στην παρακολούθηση και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων έργων, αρχικά στον τομέα του Πολιτισμού και έπειτα στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας. Αυτή την εποχή είναι αποσπασμένη στην Κομισιόν και εκπαιδεύεται σε στατιστικά έρευνας και καινοτομίας.

Elpina Pistrika is an architect (NTUA), holding a Master of design (Edinburgh College of Art) and a Doctorate in Craftsmanship of masonry (AUTH). The last 10 years she has worked as a project officer on projects funded by European Commission in the fields of Culture, Research and Innovation. Currently she is seconded to Commission Εuropéenne as a national expert on professional training in statistics of R&D and Innovation.